Persoonsgegevens

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij de persoonlijke informatie die u ons via deze site verstrekt, verzamelen, gebruiken en opslaan. Het is alleen van toepassing op cevennesgrandsud.cool, cevennes-tourisme.fr en cevennes-resa.com (en gelieerde adressen); het is niet van toepassing op persoonlijke informatie die op andere manieren wordt verzameld.
Wij behouden ons het recht voor dit beleid te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, dus raadpleeg het regelmatig.

Verklaring van de site aan de CNIL

In overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, is voor deze site een verklaring van conformiteit afgegeven aan de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) voor de domeinen www.cevennesgrandsud.cool (en gelieerde adressen).

Onze verplichtingen

Wij verbinden ons ertoe de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, na te leven. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten, ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan die van deze site en worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming of zonder dat u daarvan duidelijk op de hoogte bent gebracht.

De persoonlijke gegevens die u betreffen kunnen worden bewaard en gebruikt gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor het verzamelen ervan. Wij verbinden ons ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens te bewaren en te voorkomen dat ze aan onbevoegde derden worden meegedeeld.

Verzameling van persoonsgegevens

U kunt het grootste deel van onze site bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken, met name voor het eenvoudigweg raadplegen van de pagina’s.

In sommige gevallen (gepersonaliseerde diensten, formulieren, verzending van e-mails, online reserveringen, enz.) kunnen wij u om persoonlijke gegevens vragen, zoals uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, bankgegevens (beveiligde zone), enz. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw toestemming. Deze informatie wordt alleen gevraagd voor zover dat noodzakelijk is. Wanneer persoonlijke informatie wordt verzameld, streven wij ernaar een link naar dit beleid op te nemen.

Deze informatie is bestemd voor Cévennes Tourisme en de professionals bij wie u een reservering of voorreservering maakt. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor wervingsdoeleinden.

De professional is als enige verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die aan hem/haar worden doorgegeven en is verantwoordelijk voor de wettelijke verklaring van zijn/haar verwerking bij de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) en, indien nodig, voor het waarborgen dat zijn/haar persoonlijke gegevensverwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld door de sites www.cevennes-tourisme.fr en www.cevennes-resa.com die worden doorgegeven aan de professionals zijn uitsluitend bedoeld om de reservering van diensten mogelijk te maken. Deze gegevens mogen niet opnieuw worden gebruikt door de beroepsbeoefenaar, behalve wanneer de wet dit toestaat. In geen geval mogen deze gegevens aan derden worden doorgegeven.

Gebruik en opslag van persoonlijke gegevens

De enige persoonlijke informatie die wij u op onze site vragen is:

uw burgerlijke staat (titel, achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer);
uw e-mailadres (persoonlijk of professioneel);
uw bankgegevens (in het geval van online boekingen) in een volledig beveiligde omgeving.
Deze informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is opgevraagd. Ze wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld, om u te antwoorden of in te schrijven op onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres nodig; om u documenten te sturen, hebben wij uw postadres nodig.
Persoonsgegevens worden alleen bewaard gedurende de tijd die nodig is om de verwerking uit te voeren waarvoor ze zijn aangevraagd of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk.
Wij streven ernaar redelijke technische maatregelen te nemen om verlies of verduistering tijdens het verzamelen of opslaan van de door u aan ons verstrekte gegevens te voorkomen, en om te voorkomen dat deze gegevens aan onbevoegde derden worden verstrekt.

Het internet blijft ondanks deze maatregelen echter een open systeem en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden de betreffende maatregelen niet kunnen doorkruisen of uw persoonsgegevens niet voor onwettige doeleinden kunnen gebruiken. Bijgevolg kan Cévennes Tourisme niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleuze recuperatie van uw gegevens voor welk gebruik dan ook.

Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor Cévennes Tourisme. Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven. Alleen Cévennes Tourisme en de technische dienstverleners die ons bijstaan bij het beheer van hun verwerking hebben toegang tot deze informatie.

Deze technische dienstverleners zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze informatie te respecteren en deze alleen te gebruiken voor de specifieke operatie waarvoor zij moeten tussenkomen.

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn persoonlijke informatie door te geven, met name wanneer dit noodzakelijk is voor de identificatie, ondervraging of vervolging van een persoon die de rechten van derden al dan niet opzettelijk kan schaden of schenden.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Wij geven geen gegevens door aan het buitenland.

Anonieme gegevens

Wij kunnen ook gebruikmaken van cookies, en eventueel andere omgevingsvariabelen, het beheer van controlebestanden en het openen van tijdelijke internetbestandsmappen (cache). In dat geval wordt u geïnformeerd over het bestaan van deze processen, het doel ervan en uw recht om bezwaar te maken.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat tijdelijk in het geheugen van uw pc wordt geplaatst (session cookie) of permanent op uw harde schijf wordt opgeslagen (stored of “persistent” cookie) door een webpaginaserver. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen introduceren op uw computer. Ze zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat ze naar u heeft gestuurd.

Eén van de belangrijkste doelen van cookies is u tijd te besparen. Ze vertellen de webserver dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. Wanneer u terugkeert naar de site, onthouden de cookies de informatie die u eerder hebt verstrekt, zodat u gemakkelijk de functies kunt gebruiken die u hebt aangepast. Als u bijvoorbeeld webpagina’s personaliseert of u aanmeldt voor diensten, helpt een cookie om uw persoonlijke informatie (gebruikersnaam, wachtwoord, voorkeuren, enz.) automatisch op te roepen.

Wij gebruiken voornamelijk sessiecookies, die verlopen na een paar dagen inactiviteit of wanneer u uw browser afsluit. Door het gebruik van cookies kunnen wij de navigatie op onze site verder personaliseren.

Wij gebruiken ook opgeslagen (of “persistente”) cookies, voornamelijk om te voorkomen dat pagina’s die u al hebt bezocht opnieuw worden weergegeven, en om uw online navigatie te personaliseren en u tijd te besparen.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren ze automatisch, maar u kunt meestal uw instellingen wijzigen om ze te weigeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat u elke keer dat er een cookie wordt aangeboden een melding krijgt, zodat u deze per geval kunt accepteren of weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan dit soms gevolgen hebben voor uw surfgedrag.

Er wordt op geen enkele wijze een verband gelegd tussen deze cookies en eventuele persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Browsing

Wij kunnen ook andere informatie verzamelen, waaronder uw IP-adres, besturingssysteem, browsertype, toegangstijden en de adressen van sites die u bezoekt, maar deze informatie is op geen enkele wijze gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Links naar andere sites

Deze site bevat links naar andere sites, waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gegevensbeschermingsbeleid of de praktijken van andere sites die u vanaf deze site bezoekt. Wij nodigen u daarom uit het gegevensbeschermingsbeleid van deze andere sites te lezen, zodat u weet hoe zij uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Uw rechten

In overeenstemming met artikel 34 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u permanent recht op verzet, toegang, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar de verantwoordelijke van de site op het volgende adres: contact@cevennes-tourisme.fr

Contact

Als u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u ons te allen tijde een e-mail sturen naar contact@cevennestourisme.fr, wij zullen ons best doen om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie

Verder informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr)

 

 

Ter plaatse
Sluiten