Algemene gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

U bent momenteel verbonden met de site cevennes-tourisme.fr (en aangesloten adressen)

 

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de site

Door deze site te bezoeken en/of de diensten te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de site, met inachtneming van de rechten van derden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
De toegang tot de diensten kan bovendien worden beperkt en/of het gebruik ervan kan worden onderworpen aan aanvullende en/of specifieke voorwaarden.

 

2. Doel van de site

Deze site is een van de sites van de SPL Alès Cévennes, die de toeristische dienst van de gemeente Alès Agglomération “Cévennes Tourisme” uitvoert. Het doel ervan is relevante en actuele informatie over het toerisme in de Cevennen te verstrekken en de algemene commerciële presentatie van het toeristische aanbod van de bestemming Cevennen te verbeteren. Bovendien kunnen gebruikers en professionals uit de toeristische sector op volledig onafhankelijke wijze met elkaar in contact worden gebracht.

 

3. Toegang tot de site

Cévennes Tourisme streeft ernaar permanente toegang tot de site te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De toegang tot de site kan echter op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort, met name als gevolg van storingen, defecten of verlamming van het netwerk, het systeem en/of de communicatiemiddelen, alsmede als gevolg van onderhouds- en herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het bijwerken en goed functioneren van de site.

De gebruiker verbindt zich ertoe de toegang tot de site en/of de goede werking van de site niet te belemmeren op een wijze die de site geheel of gedeeltelijk kan beschadigen, onderscheppen of verstoren.

Cévennes Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, storing van welke aard dan ook, opschorting of stopzetting van de site en/of diensten, en dit om welke reden dan ook, of voor enige directe of indirecte schade die op enigerlei wijze zou voortvloeien uit de toegang tot de site en/of diensten.

De gebruiker van deze site erkent te beschikken over de vaardigheden en middelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken.

Cévennes Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen waarover zij geen controle heeft en voor eventuele schade aan de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, software, netwerkapparatuur en al het andere materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site en/of de diensten. Er wordt aan herinnerd dat frauduleuze toegang tot of verblijf in een computersysteem, het hinderen of verstoren van de werking van een dergelijk systeem of het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten zijn waarop strafrechtelijke sancties staan.

De toegang tot de site www.cevennes-tourisme.fr is gratis. De kosten van toegang en gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de klant, overeenkomstig de voorwaarden van zijn toegangsaanbieders en telecommunicatie-exploitanten.

 

4. Inhoud van de site

Cévennes Tourisme behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke beslissing die wordt genomen op basis van de informatie op de site en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Elke gebruiker die gebruik wenst te maken van een of meer diensten die op de site worden gepresenteerd, wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met Cévennes Tourisme om te vernemen welke voorwaarden op deze dienst(en) van toepassing zijn.

De toegang tot de op de site gepresenteerde diensten kan onderworpen zijn aan beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen. Het is aan elke geïnteresseerde gebruiker om vooraf te controleren of zijn situatie hem toestaat gebruik te maken van de op de site gepresenteerde diensten.

 

5. Intellectuele eigendom

Het geheel van deze site (structuur, presentatie en inhoud) vormt een werk dat wordt beschermd door de geldende Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en, in het algemeen, inzake intellectuele eigendom.
Cévennes Tourisme is eigenaar of houder van de rechten van alle elementen waaruit deze site bestaat, met name de teksten, gegevens, tekeningen, grafieken, foto’s, animaties, geluiden, met inbegrip van de downloadbare documenten. Alle rechten, waaronder met name de rechten van exploitatie, reproductie en extractie op elke drager, van alle of een deel van de gegevens, bestanden en alle elementen die voorkomen op de webpagina’s van deze site, alsmede de rechten van weergave en reproductie op elke drager, van de hele of een deel van de site zelf, de rechten van wijziging, aanpassing of vertaling, zijn uitsluitend voorbehouden aan Cévennes Tourisme, – en haar eventuele begunstigden – en dit, onder voorbehoud van de reeds bestaande rechten van derden die toestemming hebben gegeven voor de digitale reproductie en/of integratie in deze site, door Cévennes Tourisme, van hun werken van welke aard dan ook.

Elke reproductie, weergave, verspreiding of herdistributie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze site door welk middel dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Cévennes Tourisme is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L 335 – 2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De reproductie van de teksten en webpagina’s van de site op een papieren drager blijft uitsluitend verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cévennes Tourisme.

Kopieën van de documenten op deze site mogen alleen ter informatie en uitsluitend voor strikt privégebruik worden gemaakt. Elke andere reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

De merken van de uitgever van de site en zijn partners, evenals de bedrijfsnamen en logo’s die op de site voorkomen, zijn beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s, gemaakt van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cévennes Tourisme of haar begunstigden is derhalve verboden, in de zin van artikel L 713 – 2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Alle elementen van deze site, zoals teksten, grafieken, logo’s, knoppen, afbeeldingen en foto’s, geluidsfragmenten, software, de database, de ergonomie van de site zijn eigendom van Cévennes Tourisme.

Deze elementen worden beschermd door de Franse wet en de internationale wetten voor de bescherming van intellectuele eigendom. De code, lay-out, montage van een element van deze site of een deel ervan is het exclusieve eigendom van Cévennes Grand Sud.

 

6. Hyperlinks

De site cevennes-tourisme.fr bevat hyperlinks naar sites die niet door Cévennes Tourisme zijn gepubliceerd. Bijgevolg is Cévennes Tourisme niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waartoe de internetgebruiker op deze manier toegang heeft.

Het plaatsen van hyperlinks naar de homepage van de site cevennes-tourisme.fr is toegestaan. Voor links naar specifieke pagina’s van de site (deep linking) is voorafgaande toestemming van de uitgever vereist.

De URL van de beoogde pagina moet duidelijk worden aangegeven. De gebruikerssite mag de site www.cevennes-tourisme.frcomme niet doen voorkomen als zijn eigen site, de inhoud van de doelsite niet vervormen en niet duidelijk aangeven dat de gebruiker wordt doorverwezen naar www.cevennes-tourisme.fr

De pagina’s van de site www.cevennes-tourisme.fr mogen niet worden genest binnen de pagina’s van een andere site, maar moeten in een nieuw venster worden weergegeven. Het “spiegelen” van de site, d.w.z. uploaden naar een andere URL, is niet toegestaan.

 

7. Gebruikerssporen

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een “cookie” (een verbindingsindicator in de vorm van een klein bestand dat naar de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt gestuurd) kan worden geïnstalleerd en tijdelijk in het geheugen of op zijn harde schijf kan worden opgeslagen.

De gebruikers van de site erkennen dat zij op de hoogte zijn gebracht van deze praktijk en geven Cévennes Tourisme toestemming om deze te gebruiken. Hij kan zich verzetten tegen de registratie van deze cookies door de op zijn systeem geïnstalleerde browser zodanig te configureren dat hij wordt gewaarschuwd voor de komst van een cookie en deze kan weigeren.

De op deze site gebruikte “cookies” en eventueel andere vastleggingen van omgevingsvariabelen, het beheer van auditbestanden en het openen van de map met tijdelijke internetbestanden (cache), worden uitsluitend gebruikt voor de analyse en optimalisering van de site door Cévennes Tourisme, dat zich verplicht tot geen enkel ander gebruik ervan.

 

8. Verantwoordelijkheid

Cévennes Tourisme wijst elke garantie of verantwoordelijkheid af voor de informatie, bijzonder of algemeen, toegankelijk op de site. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie gegeven. De transacties die via de site worden uitgevoerd, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker met professionals uit de toeristische sector.
Cévennes Tourisme kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, om welke reden dan ook, voor de diensten die het onderwerp zijn van de verbinding en, in voorkomend geval, de transacties, de kwaliteit en de inhoud ervan, wat deze ook mogen zijn, en voor alle informatie die door een leverancier met betrekking tot de diensten wordt verstrekt. Cévennes Tourisme garandeert noch staat in voor de solvabiliteit of naleving van de verbintenissen, de kwaliteit van de diensten of hun conformiteit.

Bijgevolg kan Cévennes Tourisme in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de levering van de diensten voor de eventuele schade die de gebruiker eventueel heeft geleden.

 

9. Geschillen

Bewijs
Cévennes Tourisme kan zich beroepen op alle handelingen, programma’s, gegevens, bestanden, opnames, handelingen en andere elementen (zoals controleverslagen of andere verklaringen) van aard of in een geautomatiseerd of elektronisch formaat of medium, die direct of indirect door Cévennes Tourisme zijn opgesteld, ontvangen of opgeslagen, bijvoorbeeld in een database.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van deze site en de diensten is het Franse recht van toepassing, met uitsluiting van elke andere wetgeving, ongeacht de plaats van gebruik.

Toewijzing van bevoegdheid
In geval van een geschil, en indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, wenden Cévennes Tourisme en de gebruiker zich tot de bevoegde Franse rechtbanken, waaraan zij uitdrukkelijk bevoegdheid toekennen, ook in geval van kort geding en meerdere verweerders.

Ter plaatse
Sluiten